0%
Mevzuat

Üyelik

Meslek Odasına Üyelik

Turist rehberlerinin yerleşim yerinin bulunduğu ilde kurulmuş odalardan birine, yerleşim yeri olan ilde oda kurulmamışsa en yakın ilde kurulmuş odalardan birine üye olmaları kanunen zorunludur. Odaların yetki çevreleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenmiş olup Aydın Turist  Rehberleri Odası’nın yetki çevresi; Aydın ve Denizli illerini kapsamaktadır.

Turist rehberleri birden fazla odaya üye olamaz. Turist rehberlerinin oda üyeliğine kabulü için mesleğe kabul edilerek ruhsatname almış ve mesleğe kabul koşullarını kaybetmemiş olmaları gerekir

 

Oda üyeliği için başvuruda istenen belgeler:

1- Oda üyeliği başvuru dilekçesi (ATRO’da mevcut).

2- Kimlik belgesi aslı

3- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanacak ruhsatnamenin aslı veya noter onaylı örneği ve bakanlık tarafından ruhsatname ile birlikte gönderilen “ruhsatname düzenlendiğine ilişkin üst yazı.

4- Yerleşim yeri belgesi (ikametgah).

5- Başvuru tarihinden önce, son 3 ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (E-devlet’ten alabilirsiniz, “resmi kuruma verilmek üzere” alınmalıdır)

6- Diplomanın, geçici mezuniyet belgesinin veya öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için Yükseköğretim Kurumu Başkanlığından alınacak denklik belgesi ile sertifika programından mezun olanlar için sertifikanın aslı veya onaylı örneği 

7- VARSA 5901 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş mavi kartın (Türk Vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan hak) noter onaylı örneği ile yurtiçi ve yurtdışı yerleşim yeri belgesi.

8- Biyometrik fotoğraf (fotoğrafçıdan atrobilgi@gmail.com adresine ad-soyad belirterek gönderilmesi gerekmektedir.)
(Fotoğraf özellikleri : kafa ölçüsü fotoğrafın %60’ı ve/veya %70’i oranında, arka fon beyaz renkli,  1512 x 1890 piksel ebadında ve 300 DPI çözünürlükte.)

*** 4.,5. ve 6. maddelerdeki belgeler e-devlet üzerinden barkodlu olarak çıkartılabilir)
*** Yeni Üye Kayıt Bedeli 1250.00'dir.

 

Üyelik Aidatı

Eylemli turist rehberlerinin ödeyecekleri aidat, onaltı yaşını doldurmuş olanlar için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde yirmisinden fazla olamaz.

Eylemsiz turist rehberleri, eylemli turist rehberlerinin ödediği aidatın beşte biri oranında aidat öder.

Üye aidatları ilgili Birlik tarafından yıllık olarak belirlenir ve rehberler tarafından üyesi oldukları odaya ödenir. Süresi içinde ödenmeyen aidatlar kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

2024 yılı aidatları :

6326 sayılı Meslek Kanunu’nun 4. maddesi 4. fıkrası ve Meslek Yönetmeliği’nin 58. maddesi gereği 2024 yılı oda aidatları 20.12.2023 ve 28.12.2023 tarihli TUREB - Turist Rehberleri Odaları Birliği Yönetim Kurulu kararına göre belirlenmiştir.


2024 yılı eylemli rehber yıllık aidatı : 3090 Tl.
Hizmet bedeli : 600 Tl.
Toplam : 3690 Tl.

2024 yılı eylemsiz rehber yıllık aidatı : 618 Tl.
Hizmet bedeli : 600 Tl.
Toplam : 1218 Tl.

Aydın Turist Rehberleri Odası
Banka Hesap Bilgileri :
TEB - Türkiye Ekonomi Bankası Kuşadası Şubesi
IBAN No : TR850003200000000096977730

 

Meslek Sicilleri

Üyelerin meslek sicilleri odalar tarafından tutulur ve Odanın bağlı olduğu Birliğe bildirilir. Birlik veri tabanı oluşturur ve bu veri tabanını Bakanlığın kullanımına sunar.

ATRO üyelerinin ister eylemli, ister eylemsiz olsun sicilleri ATRO’da tutulmaktadır.

Nakil İşlemleri

Oda Nakli İşlemi:

Kanun gereğince, ikamet ettiğiniz ildeki Odaya kayıt yaptırma zorunluluğunuz bulunmaktadır. İkamet adresinizin, yani resmi kayıtlardaki yerleşim yeri adresinizin değişmesi durumunda, en geç 3 ay içinde oda nakil işlemini gerçekleştirmelisiniz.

Nakil işlemi için bir dilekçe (Örneğin; … ilinde ikamet etmekteyim, dosyamın … odasına nakil edilmesini arz ederim.) ve ekinde ikametgah belgenizin aslı ile üyesi bulunduğunuz odaya başvurmanız gerekmektedir. Üyesi bulunduğunuz Oda, sicil dosyanızı naklinizi yapmak istediğiniz odaya gönderecek ve böylelikle yeni odanızdaki üye kaydınız gerçekleşecektir.

* Yerleşim yeri değişen turist rehberi, eski yerleşim yerine göre üyesi bulunduğu odaya yerleşim yerinin değiştiği tarihten itibaren üç ay içinde bir dilekçe ekinde gerekli belgeler ile birlikte başvurmak zorundadır. Oda, turist rehberinin sicil dosyasını, nakil başvurusu ve eklerinin onaylı birer örneğini de ekleyerek, başvurudan itibaren iki hafta içinde nakil yaptırılmak istenen odaya gönderir. Nakil işlemlerinde aidat iadesi yapılmaz.